PROHLÍDKA ŠKOLY

PROJEKTY

INFORMACE

NAPSALI O NÁS

27. únor 2013  - Blanenský deník
Místo známek dostávají hodnocení
Jednou z nejmladších středních škol na Blanensku je Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí. V letošním roce slaví dvacáté výročí svého založení. "Z hlediska historie je to krátká doba, ale nám se za ty roky podařilo získat jméno v regionu, v kraji a díky mezinárodním projektům i v mnoha evropských zemí,"...
 více
Historie gymnázia i budovy

V záložce "Historie budovy" se můžete seznámit s budovou gymnázia na ulici Komenského 240

Seznam absolventů gymnázia s uvedením roku vykonání maturitní zkoušky a třídním vyučujícím.

Gymnázium v Rájci-Jestřebí bylo založeno v roce 1993 paní Jitkou Taussikovou jako nová alternativa ve formách studia.
V roce 1997 se škola stala právnickou osobou, a to obecně prospěšnou společností. V roce 2001 došlo s ohledem na nově zřízené studijní obory ke změně názvu školy ze Soukromé osmileté gymnázium na Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. Škola je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 11. V únoru roku 2013, kdy byla do nabídky zařazena mateřská škola a název se změnil na Gymnázium a Mateřská škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. Poslední změna nastala od prosince 2013, kdy se název změnilna Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Stručná historie gymnázia

1992/1993 

 • v roce 1992 vzniká myšlenka na založení gymnázia, zakladatelkou je paní Mgr. Jitka Taussiková
 • čas hledání budovy, čas informativních cest po školách v České republice i v zahraničí, čas úředního zařizování (povolení ministerstva apod.)
 • postupně se utváří pedagogický sbor

1993/1994 

 • vše začíná přestavbou toalet v budově, kterou se podařilo najít právě v Rájci-Jestřebí, škola zde vzniká jen díky pochopení tehdejší městské rady v čele se starostou Aloisem Dobešem
 • vybavování školy nábytkem a didaktickými pomůckami, propagační kampaň
 • škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR se studijním oborem osmileté gymnázium
 • 1. 9. 1993 nastoupili první studenti do čtyř tříd (prima, sekunda, tercie, kvarta) školy, kterou jsme pojmenovali Soukromé osmileté gymnázium
 • 2. 5. 1994 byla zřízena Rada školy ve smyslu zákona č. 564/90 Sb.
 • návštěva politiků Stanislav Grosse a Jana Kasala
 • na škole působí anglický lektor Alan Windsor
 • v rámci spolupráce s agenturou Tempus k nám zavítali belgičtí učitelé Egide Waer a Daniel Jaques
 • škola péčí Mgr. Elišky Pantůčkové pořádala okresní kolo biologické olympiády
 • budovu v prvních letech využívá také DDM Rájec-Jestřebí a Základní umělecká škola Blansko, pobočka Rájec-Jestřebí

1994/1995 

 • dokončena rekonstrukce prvního a druhého nadzemního podlaží
 • zahájeno jednání s představiteli města o úpravách vnějšího vzhledu budovy: cílem je zachování historického rázu a charakteru školy vzhledem k ostatním budovám v Rájci-Jestřebí
 • město ustoupilo od svého původního plánu z roku 1986 udělat brizolitovou fasádu a vyměnit původní okna za okna panelákového typu
 • zahájili jsme přestavbu školního dvora na sportovní areál
 • první výukový pobyt studentů v anglickém městě Hastings
 • beseda s básníkem Jiřím Žáčkem
 • pod vedením Věry Škápíkové nastudovali primáni divadelní pohádku Kouzelná dvířka (podle Aloise Mikulky)
 • stabilizace provozu školy, upevňování celoškolní koncepce, tvorba hodnotícího systému, výukových schémat (škola v přírodě) a realizace jiných pedagogických i nepedagogických námětů a plán

1995/1996 

 • na náklady města byla opravena fasáda (starorůžová) a rekonstruována kotelna
 • nechali jsme zaregistrovat ochrannou známku, logo SOG, v České republice i v zahraničí
 • návštěva Jiřího Dientsbiera
 • první reprezentační ples gymnázia

1996/1997 

 • 11. 9. 1996 byla škola v souladu se zákonem přeměněna na obecně prospěšnou společnost s názvem Soukromé   osmileté gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.
 • v závěrech z inspekce ze dnů 4., 5. a 9. 12. 1996 se uvádí: "Ze sledovaných vyučovacích hodin lze průběh a výsledky výchovně vzdělávacího procesu hodnotit jako nadprůměrné."
 • výukový pobyt studentů v anglickém městě Hastings
 • beseda s Vincentem Bizzardem (Francie) a jeho manželkou Natašou (Rusko)

1997/1998 

 • změna zařazení do sítě škol MŠMT ČR: rozšíření studijních oborů o čtyřleté gymnázium
 • první maturity v historii školy i v historii města, předsedkyní maturitní komise byla paní RNDr. Eva Pomykalová
 • na škole působí americký lektor Paul Barker
 • studenti kvinty Filip Grim, Martin Janák, Eva Kujová a Daniel Vystrčil vytvořili pod vedením Ivy Tomkové anglickou publikaci Jak býti cizincem v České republice
 • bývalý učitel hudební výchovy Roman Konůpka k nám zavítal se svým orchestrem ZUŠ Velké Opatovice
 • studenti vydávají časopis poezie Druhá strana a Almanach poezie a prózy
 • poprvé byla udělena Cena starosty města Rájec-Jestřebí (za vzornou reprezentaci města a studijní výsledky) spojená s finanční odměnou, cenu získala Petra Vašková

1998/1999 

 • zahájení studia prvních studentů čtyřletého gymnázia
 • proběhla další inspekce, jejímž záměrem bylo posouzení činnosti v oblasti plánování výchovně-vzdělávacího procesu, plnění učebních plánů, odborné a pedagogické řízení, kontrolní a informační systém školy a efektivnosti využívání   finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu, celkový závěr inspekce zní: Úroveň řízení školy je celkově   hodnocena na spíše nadprůměrné úrovni."
 • ve spolupráci s Charitou Blansko škola zajistila pravidelnou docházku psychologa, "školního kmotra", který pomáhá řešit problémy studentům, případně jejich rodičům
 • škola péčí Jiřího Koumara pořádala okresní kolo zeměpisné olympiády
 • studenti vydávají výběr poezie a prózy pod názvem Druhá strana

1999/2000 

 • rekonstrukce školní jídelny a dokončení vnitřní rekonstrukce školní laboratoře
 • oktaváni nastudovali cimrmanovskou hru Vyšetřování ztráty třídní knihy a s velkým úspěchem ji zahráli mimo jiné i školním inspektorům
 • vytvoření webových stránek školy

2000/2001 

 • změna názvu školy na Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. z důvodu rozšíření studijní nabídky o obor Technické lyceum
 • změna zařazení do sítě škol MŠMT ČR: rozšíření studijních oborů o čtyřletý obor Technické lyceum a šestileté   gymnázium
 • založení Sportovního klubu mládeže gymnázia Rájec-Jestřebí, jako první byl založen oddíl triatlonu (Triangle Tri Team)

2001/2002 

 • škola získává grant v evropském mezinárodním programu SOCRATES, začíná realizace projektu Wake up, open your minds and develop for life
 • zahájeno jednání s představiteli města o přístavbě prostor, které by sloužily výhradně jako jazykové učebny
 • poprvé se uskutečnily maturity současně v osmiletém i čtyřletém oboru gymnázia
 • škola péčí Jiřího Koumara pořádala okresní kolo zeměpisné olympiády

2002/2003 

 • zahájení studia prvních studentů v šestiletém studijním cyklu
 • vybudování počítačové učebny v rámci projektu Internet do škol
 • v Rimavské Sobotě se uskutečnila kontaktní schůzka v programu SOCRATES
 • výukový pobyt studentů v anglickém městě Hastings
 • škola péčí Jiřího Koumara pořádala okresní kolo zeměpisné olympiády
 • vybudování posilovny v areálu školy
 • rekonstrukce školního klubu ve sklepních prostorách

2003/2004 

 • proběhly partnerské schůzky účastníků projektu Socrates ve Španělsku a v Itálii
 • vznikl kalendář "Stromy" na rok 2004 na základě výstavy fotografií a textů studentů Putování za starými a památnými stromy
 • studenti a absolventi školy sehráli pro veřejnost divadelní představení Vyšetřování ztráty třídní knihy
 • škola péčí Jiřího Koumara pořádala okresní kolo zeměpisné olympiády
 • v areálu školního dvora byla vysazena lípa u příležitosti 10. výročí založení školy
 • byla vybudována přístavba školní šatny
 • je vydán výroční almanach poezie a prózy 1993-2003 a almanach k 10. výročí školy

2004/2005 

 • závěrečný rok prací na projektu Socrates - partnerské schůzky proběhly na Slovensku a ve Španělsku
 • studenti a absolventi sehráli pro veřejnost tři cimrmanovská divadelní představení (Dlouhý, Široký a Krátkozraký;   Záskok; Vyšetřování ztráty třídní knihy)
 • byl uspořádán výukový pobyt v anglickém městě Hastings
 • proběhl 1. ročník literární soutěže - Píši, tedy jsem - vyhlášené Městským úřadem v Rájci-Jestřebí ve spolupráci s   naší školou 
 • škola péčí Jiřího Koumara pořádala okresní kolo zeměpisné olympiády
 • studenti a pedagogové se podílejí na akci Rájecké kulturní léto
 • studenti vydávají almanach poezie a prózy 2004-05

2005/2006 

 •  v rámci programu Do světa! vyhlášeného Jihomoravským krajem byl podán projekt "Z Česka do Španěl", který byl schválen
 • výroční cenou Nadace Veronica byl oceněn kalendář Stromy
 • studenti školy vystoupili s pásmem koled při rozsvěcení Vánočního stromu v Rájci-Jestřebí
 • byl uspořádán výukový pobyt v anglickém městě Hastings
 • proběhl 2. ročník literární soutěže - Píši, tedy jsem - vyhlášené Městským úřadem v Rájci-Jestřebí ve spolupráci s naší školou 
 • škola péčí Jiřího Koumara pořádala okresní kolo zeměpisné olympiády
 • studenti a pedagogové se podílejí na akci Rájecké kulturní léto
 • studenti vydávají almanach poezie a prózy 2005-06

2006/2007 

 • uskutečnil se zájezd do Španělska v rámci schváleného projektu "Z Česka do Španěl"
 • Nadace Veronica přispěla částkou 10.000,-- Kč na projekt Natura - škola v mé zahradě
 • zahájena práce na dvouletém projektu v rámci SIPVZ - Alternativní hodnotící systém
 • proběhl 3. ročník literární soutěže - Píši, tedy jsem - vyhlášené Městským úřadem v Rájci-Jestřebí ve spolupráci s naší školou 
 • byl uspořádán výukový pobyt v anglickém městě Torquay
 • proběhla kontrola ČŠI - zpráva je ke stažení v oddíle Ke stažení
 • studenti vydávají almanach poezie a prózy 2006-07

2007/2008 

 • uskutečnil se zájezd do Švédska a Norska v rámci schváleného projektu "Dobýváme Skandinávii i jazykovými  prostředky". Tento projekt byl podán v rámci programu Do světa! vyhlášeného Jihomoravským krajem
 • Nadace Veronica přispěla částkou 7.000,-- Kč na projekt Propagace ekologické výchovy a ochrany přírody
 • zahájena práce na dvouletém projektu partnerství škol v rámci programu COMENIUS - SOCRATES s názvem "Heute wie einst lange her" ve spolupráci s litevskou školou z města Biržai
 • proběhl 4. ročník literární soutěže - Píši, tedy jsem - vyhlášené Městským úřadem v Rájci-Jestřebí ve spolupráci s naší školou 
 • byl uspořádán pětidenní zájezd do Paříže
 • v tomto školním roce poprvé maturovali studenti šestiletého studijního cyklu gymnázia
 • studenti 1. ročníku a primy se zúčastnili adaptačního kurzu
 • je vydán Výroční almanach poezie a prózy 1993 - 2008, u příležitosti 15. výročí založení školy
 • informace o alternativním hodnotícím systému školy byly předány do publikace Příklady dobré praxe, kterou vydá v září 2008 Výzkumný ústav pedagogický v Praze
 • Jiří Koumar přednášel na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně o alternativním systému hodnocení
 • studenti školy vystoupili s představením Kytice při příležitosti otevření kulturního sálu v Rájci-Jestřebí
 • škola předložila čtyři projekty v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • proběhl 4. ročník literární soutěže - Píši, tedy jsem - vyhlášené Městským úřadem v Rájci-Jestřebí ve spolupráci s naší školou 

2008/09

 • v září proběhly oslavy u příležitosti 15. výročí založení školy
 • závěrečným rokem probíhala práce na na dvouletém projektu partnerství škol v rámci programu COMENIUS - SOCRATES s názvem "Heute wie einst lange her" ve spolupráci s litevskou školou z města Biržai
 • škola obdržela dotace na projekty v rámci programů Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji a Preventivní programy škol 2009 vyhlášených Jihomoravským krajem
 • škole byl dále schválen projekt "Poznávání britského systému školství v praxi" v rámci programu Do světa 2009! vyhlášeného Jihomoravským krajem
 • škola získala od Nadace Veronica dotaci na projekt Obdivuhodný svět rostlin, v rámci tohoto projektu vznikla výstava pro veřejnost
 • škole byly schváleny dva projekty v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Alternativní systém hodnocení klíčových kompetencí žáků Gymnázia Rájec-Jestřebí" a "Klíčové kompetence studentů přirodovědných předmětů na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí", jejich realizace byla zahájena v březnu 2009
 • proběhla inspekce ze strany České školní inspekce, závěry jsou k dispozici v sekci Ke stažení
 • byl vydán almanach k 15. výročí založení školy
 • proběhl 5. ročník literární soutěže - Píši, tedy jsem - vyhlášené Městským úřadem v Rájci-Jestřebí ve spolupráci s naší školou 
 • školu navštívil francouzský učitel Jean Cassou, Mgr. Kateřina Pernicová výměnou navštívila školu ve francouzském Pau
 • škola předložila dva projekty v 2. výzvě v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - projekty nebyly schváleny

2009/10

 • probíhala realizace dvou projektů v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Alternativní systém hodnocení klíčových kompetencí žáků Gymnázia Rájec-Jestřebí" a "Klíčové kompetence studentů přirodovědných předmětů na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí"
 • škola předložila pět projektu v 3. výzvě rámci v programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • škola podala projekt NAEP na získání zahraničního asistenta a multipartnerský projekt ve spolupráci se školami z Nizozemí, Švédska, Portugalska, Turecka a Litvy s názvem "Online In Progress Film Festival"
 • díky eTwinningové spolupráci se školou v Lerwicku se uskutečnil výjezd 9 studentů šestiletého studijního cyklu na Shetlandské ostrovy
 • byla uspořádána výstava Generační setkávání - fotografie místního rodáka pana Fránka doplněná o literární texty studentů
 • proběhla akce S rájeckým gymnáziem kolmo na Kilimandžáro, která vyvrcholila závěrečným dvacetičtyřhodinovým štafetovým závodem na ergometrech
 • proběhl 6. ročník literární soutěže - Píši, tedy jsem - vyhlášené Městským úřadem v Rájci-Jestřebí ve spolupráci s naší školou 
 • Jiří Koumar přednášel na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Univerzitě Palackého v Olomouci  o alternativním systému hodnocení

2010/11

 • v březnu byla ukončena realizace dvou projektů v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Alternativní systém hodnocení klíčových kompetencí žáků Gymnázia Rájec-Jestřebí" a "Klíčové kompetence studentů přirodovědných předmětů na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí"
 • od dubna byla zahájena realizace dvou projektů v rámci OP VK "Terénní výuka k environmentální výchově" a "Inovační přístup k aktivizaci studentů v rámci mezipředmětových vztahů humanitních oborů - český jazyk, dějepis a latinský jazyk"
 • škola předložila tři projekty ve 4. výzvě  a jeden projekt v 1. výzvě GP 2 v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • na škole působil od září do prosince 2009 zahraniční asistent v rámci projektu NAEP
 • škole byl schválen multilaterární projekt ve spolupráci se školami z Francie, Švédska, Finska, Holandska a Německa s názvem Maths: a universal language and a passport to the surrounding world
 • škole byl schválen příspěvek na projekt Jak se daří, sousede? v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa! 2011
 • byla uspořádána výstava Putování za skalními útvary a geologickou minulostí Země
 • škola uspořádala Přebor města v cross-country horských kol, King-pong open turnaj ve stolním tenise a turnaj v severské hře kubb s názvem Den s kubbem 
 • proběhl 7. ročník literární soutěže - Píši, tedy jsem - vyhlášené Městským úřadem v Rájci-Jestřebí ve spolupráci s naší školou 
 • Studentka školy Anna Skotáková (kvarta) byla vybrána v rámci projektu Otevřená věda ke stáži na Astronomickém ústavu Akademie věd v Ondřejově. Podílela se na projektu s názvem Solární energie a její využití. Článek o tomto projektu jí byl zveřejněn v odborném časopise Alternativní energie
 • Jiří Koumar přednášel na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně o alternativním systému hodnocení, společně s doc PaedDr. E. Hofmann z Pedagogické fakulty MU Brno vytvořili prezentaci o alternativním systému hodnocení na 22. sjezd České geografické společnosti v Ostravě

2011/12

 • v červnu byla ukončena realizace dvou projektů v rámci OP VK "Terénní výuka k environmentální výchově" a "Inovační přístup k aktivizaci studentů v rámci mezipředmětových vztahů humanitních oborů - český jazyk, dějepis a latinský jazyk"
 • v květnu byla zahájena realizace projektu v rámci OP VK "Experimentální učebna pro výuku přírodovědných předmětů"
 • škola předložila tři projekty v 2. výzvě GP 2 v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • škola podala v rámci Výzvy Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. - IP oblasti podpory 1.5 - unit costs projekt s názvem Zlepšení podmínek vzdělávání, práce byly zahájeny 1. 7. 2012
 • druhým rokem pokračoval druhým rokem multilaterární projekt ve spolupráci se školami z Francie, Švédska, Finska, Holandska a Německa s názvem Maths: a universal language and a passport to the surrounding world
 • byla předložena žádost NAEP - Comenius - individuální mobilita žáků, díky této schválené žádosti bude od září 2012 tři měsíce bezplatně studovat studentka naší školy na francouzské škole v městě Pau
 • škole byl schválen příspěvek na projekt Poznejme se osobně v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa! 2012
 • byla uspořádána výstava Druhé putování za skalními útvary a geologickou minulostí Země
 • škola uspořádala 3. ročník Přeboru města v cross-country horských kol a 2. ročník turnaje v severské hře kubb s názvem Den s kubbem 
 • proběhl 8. ročník literární soutěže - Píši, tedy jsem - vyhlášené Městským úřadem v Rájci-Jestřebí ve spolupráci s naší školou 

2012/13

 • v červnu proběhly oslavy 20. výročí založení
 • od února 2013 se změnil název školy s ohledem na připravovanou mateřskou školku
 • v květnu byla zahájena realizace projektu v rámci OP VK "Experimentální učebna pro výuku přírodovědných předmětů" a v únoru realizace projektu "Literární a dokumentová gramotnost - praktikum"
 • probíhala realizace projektu v rámci Výzvy Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. - IP oblasti podpory 1.5 - unit costs, tzv. "šablon"
 • v červnu 2013 byl ukončen multilaterní projekt ve spolupráci se školami z Francie, Švédska, Finska, Holandska a Německa s názvem Maths: a universal language and a passport to the surrounding world
 • byl schválen nový multilaterní projekt Comenius ve spolupráci se školami z Francie, Finska, Německa, Itálie a Španšlska s názevm: Sciences and arts: improving the link, jeho realizace bude zahájena od příštího školního roku
 • díky programu Comenius - individuální mobilita žáků od září 2012 tři měsíce bezplatně studovala Silvie Vávrová (kvinta) na franckouzské škole v městě Pau
 • pro příští školní rok byla předložena žádost, která byla schválena, díky ní budou v programu Comenius - individuální mobilita žáků od prosince do března 2014 studovat dva studenti ve finském města Saloinen/Raahe
 • proběhl výjezd studentů do Velké Británii prostřednitvím projektu Poznejme se osobně financovaným zi dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa! 2012
 • byla uspořádána výstava výtvarných prací s názvem Tvořivost
 • škola uspořádala 4. ročník Přeboru města v cross-country horských kol a 3. ročník turnaje v severské hře kubb s názvem Den s kubbem 
 • proběhl 9. ročník literární soutěže - Píši, tedy jsem - vyhlášené Městským úřadem v Rájci-Jestřebí ve spolupráci s naší školou 

2013/14

 • od prosince 2013 se změnil název na Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.
 • pokračovala realizace projektů v rámci OP VK "Experimentální učebna pro výuku přírodovědných předmětů" a "Literární a dokumentová gramotnost - praktikum"
 • probíhala realizace projektu v rámci Výzvy Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. - IP oblasti podpory 1.5 - unit costs, tzv. "šablon"
 • byl zahájen multilaterární projekt Comenius ve spolupráci se školami z Francie, Finska, Německa, Itálie a Španělska s názvem: Sciences and arts: improving the link 
 • díky programu Comenius - individuální mobilita žáků od prosince 2013 tři měsíce bezplatně studovali Ondřej Míča a Adam Pernica (1. ročník) na finské škole v městě Saloinen/Raahe
 • škola byla partnerem města Rájec-Jestřebí v projektu v rámci programu Comenius - Regio - spolupráce s litevským městem Biržai
 • proběhl výjezd studentů do Francie do partnerské školy v Les Fins
 • vyučující přírodovědných předmětů organizovali a vystoupili na Krajském setkání metodiků - biologie v Brně
 • byla uspořádána výstava výtvarných prací s názvem Variace
 • škola uspořádala 5. ročník Přeboru města v cross-country horských kol
 • proběhl 10. ročník literární soutěže - Píši, tedy jsem - vyhlášené Městským úřadem v Rájci-Jestřebí ve spolupráci s naší školou 

2014/15

 • pokračovala realizace projektů v rámci OP VK "Experimentální učebna pro výuku přírodovědných předmětů" a "Literární a dokumentová gramotnost - praktikum" a nově projektu "Didaktika pro kyberprostor" a "Čteme, píšeme, cestujeme."
 • pokračovaly práce na multilaterarním projektu Comenius ve spolupráci se školami z Francie, Finska, Německa, Itálie a Španělska s názvem: Sciences and arts: improving the link 
 • škola byla partnerem města Rájec-Jestřebí v projektu v rámci programu Comenius - Regio - spolupráce s litevským městem Biržai
 • školu navštívila skupina studentů z partnerské školy ve francouzském Les Fins
 • zástupci naší školy se zúčastnili přípravné schůzky projektu Erasmus+ na gymnáziu ve slovenském Tvrdošíně
 • škola uspořádala 6. ročník Přeboru města v cross-country horských kol
 • proběhl 11. ročník literární soutěže - Píši, tedy jsem - vyhlášené Městským úřadem v Rájci-Jestřebí ve spolupráci s naší školou 
 • škola spoluorganizovala Víkend netradičních sportů 
 • na škole proběhly okresní kola olympiád ze zeměpisu a fyziky
 • škola uspořádala výukový pobyt ve Velké Británii v Barnstaple
 • na škole proběhl Anglický týden - celodenní výuka rodilými mluvčími

2015/16

 • probíhala realizace projektů v rámci OP VK "Čteme, píšeme, cestujeme." a "Vzděláváme se v jazycích"
 • byly zahájeny práce na multilaterarním projektu Erasmus+ ve spolupráci se školami z Francie a Slovenska s názvem:: Let´s Walk and Learn – Education via Tourist paths in Europe, na škole proběhla partnerská schůzka tohoto projektu
 • vyučující školy zapojení do projektu Erasmus+ se zúčastnili partnerské schůzky ve Francii
 • proběhla návštěva partnerské školy ve francouzském Les Fins spojená s návštěvou Švýcarska
 • proběhl 12. ročník literární soutěže - Píši, tedy jsem - vyhlášené Městským úřadem v Rájci-Jestřebí ve spolupráci s naší školou 
 • na škole proběhlo okresní kolo olympiády z fyziky
 • škola získala certifikát eTwinning Label za projekt Ecriture collaborative d'un ejournal realizovaný s francouzskou školou. 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů

CZENDEFRITES