PROHLÍDKA ŠKOLY

PROJEKTY

INFORMACE

NAPSALI O NÁS

27. únor 2013  - Blanenský deník
Místo známek dostávají hodnocení
Jednou z nejmladších středních škol na Blanensku je Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí. V letošním roce slaví dvacáté výročí svého založení. "Z hlediska historie je to krátká doba, ale nám se za ty roky podařilo získat jméno v regionu, v kraji a díky mezinárodním projektům i v mnoha evropských zemí,"...
 více
Přijímací řízení

Na níže uvedené adrese si mohou uchazeči po zadání příjmení a rodného čísla stáhnout zadání didaktických testů, které konali.
https://vpz.cermat.cz/testy/ 

Správní rada Gymnázia rozhodla, že uchazeči nastupující do šestiletého studia nebudou po dobu plnění povinné školní docházky platit školné. Bližší informace podá ředitel školy.

Pro školní rok 2017/18 budeme otevírat 1 třídu čtyřletého a 1 třídu šestiletého studia

Pro školní rok 2017/18 nabízíme:
- možnost studia žákům ze sedmých tříd ZŠ
   v šestiletém studijním oboru 79-41-K/61 Gymnázium - délka studia 6 let 
  
Počet přijímaných uchazečů: 24
  Ke studiu se mohou hlásit i zájemci ze sekundy osmiletých gymnázií

- možnost studia žákům z devátých tříd ZŠ
   ve čtyřletém studijním oboru 79-41-K/41 Gymnázium - délka studia 4 roky
  Počet přijímaných uchazečů: 24

Pro studium oboru gymnázium se nevyžaduje na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. 

Přihlášku ke studiu můžete předat v kanceláři školy nebo odeslat poštou na adresu gymnázia. Uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat maximálně dvě přihlášky. Uchazeč se může hlásit i do dalších kol přijímacího řízení, pokud budou vyhlášena. Do dalších kol přijímacího řízení není omezen počet přihlášek a přihláška nemusí být podepsána ředitelem základní školy. Termín podání přihlášky - 1. března 2017.

Přijímací řízení pro přijetí od školního roku 2017/2018 bude probíhat v souladu s platnou legislativou - součástí bude jednotná přijímací zkouška.

Vzor pozvánky k jednotné přijímací zkoušce, která se bude rozesílat po 20. 3. 2017

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

1. termín: 12. dubna 2017 - pro čtyřletý obor
1. termín: 18. dubna 2017 - pro šestiletý obor
2. termín: 19. dubna 2017 - pro čtyřletý obor
2. termín: 20. dubna 2017 - pro šestiletý obor
náhradní termín: 1. termín: 11. května 2017
náhradní termín: 2. termín: 12. května 2017

Kritéria přijímacího řízení ke stažení

Uchazeči budou hodnoceni podle:

-          výsledků jednotné přijímací zkoušky, která se koná formou písemného testu z:

  • Českého jazyka a literatury  (maximálně 50 b)
  • Matematiky (maximálně 50 b)

-          výsledků studia uchazeče, a to v pololetí 9. třídy ZŠ a na konci 8. třídy ZŠ u zájemců o čtyřleté studium a v pololetí 7. třídy ZŠ a na konci 6. třídy ZŠ u zájemců o šestileté studium.

Předmět/známka

1

2

3

4

Český jazyk

5 b

4 b

1 b

0 b

Matematika

5 b

4 b

1 b

0 b

Cizí jazyk

5 b

4 b

1 b

0 b

Dějepis

3 b

2 b

0 b

0 b

Zeměpis

3 b

2 b

0 b

0 b

Přírodopis

3 b

2 b

0 b

0 b

Fyzika

3 b

2 b

0 b

0 b

Chemie

3 b

2 b

0 b

0 b

Tabulka převodu známek na body

 -          účasti uchazeče na olympiádách a soutěžích regionálního, krajského nebo celorepublikového charakteru. Toto bude dokladováno diplomem, případně zápisem do dotazníku, který zákonní zástupci uchazeče obdrží následně po odevzdání přihlášky ke studiu. (max. 6 b)

 Na základě těchto výsledků bude sestaveno pořadí uchazečů a přijato bude do čtyřletého gymnázia 24 žáků a do šestiletého gymnázia 24 žáků.

 

V dalších kolech přijímacího řízení, pokud budou vyhlášeny, se přijímací zkouška nekoná


Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude školou zveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Zveřejněním výsledků začíná běžet desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku uchazečem řediteli školy. Písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno školou při odevzdání zápisového lístku, pokud se nedohodnou jinak. 

Z rozhodnutí správní rady činí školné 10 800 Kč za školní rok.

Rodiče mohou požádat o snížení školného v případě přijetí sourozence již studujícího studenta po dobu jeho studia. Rodiče mohou požádat o snížení školného nebo osvobození od placení školného v případě špatné finanční situace rodiny např. ztráta zaměstnání. Žádost posuzuje Správní rada.

Přihláška ke studiu ve střední škole (formulář SEVT)

- je k dispozici na základních školách, v  kanceláři gymnázia, případně ke stažení ve formátu xls pro 4leté studium přihláška nebo 6leté studium přihláška, vzory přihlášek ke vzdělávání jsou zveřejněny i na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Pro čtyřletý studijní obor vyplňte kód: 79-41-K/41
Pro šestiletý studijní obor vyplňte kód: 79-41-K/61

V případě Vašeho zájmu můžete po předchozí domluvě na vedení školy (tel. 516432181 nebo 603588369) naši školu individuálně navštívit.

Uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení se stává řádným studentem školy po podepsání Dohody o studiu uzavřené mezi ředitelem gymnázia a zákonným zástupcem studenta.
Jednou z prvních akcí, kterou nové nastupující studenti absolvují, je adaptační kurz. Součástí výuky je lyžařský kurz, který mohou absolvovat studenti všech ročníků (mimo maturitních). Pro nižší ročníky je připravena škola v přírodě a pro vyšší ročníky sportovně-turistický kurz.

Ředitel školy může přijmout uchazeče i do vyššího než prvního ročníku vzdělávání. Ředitel může stanovit jako podmínku pro přijetí vykonání zkoušky a určit ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

Ředitel školy také rozhoduje o přestupu studenta z jiné střední školy, může stanovit rozdílovou zkoušku a určit obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žádost o přestup je nutno podat písemně.

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů  

--------------------------------------------------------------------------------

Vývoj úspěšnosti při přijímacích zkouškách na VŠ:

rok

počet přijatých v %

počet absolventů

z toho přihlášených na VŠ

z toho přijatých

2016

70 %

20

20

14

2015

72 %

25

25

18

2014

73,9 %

23

23

17

2013

88,9 % 

20 

18 

16 

2013

 78,95 %

19 

19 

15 

2012 

94,7 % 

20 

19 

18 

2012

 69,6 %

24 

23 

16 

2011

80,9 %

23

21

17

2011

77,3 %

23

22

17

2010

 84,2 %

19 

19 

16 

2010

 75 %

13

12

2009

90,9 %

22

22

20

2009

85,7 %

23

21

18

2008

87,5 %

24

24

21

2007

75 %

22

20

15

2007

73 %

16

15

11

2006

87 %

16

15

13

2006

77 %

21

17

13

2005

70 %

31

30

21

2004

61 %

23

23

14

2002

86 %

14

14

12

2002

82 %

17

17

14

2001

82 %

19

17

14

2000

70 %

19

19

13

1999

74 %

15

15

11

1998

50 %

18

14

7

 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů

CZENDEFRITES