Inovační přístup | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Inovační přístup k aktivizaci studentů

Inovační přístup k aktivizaci studentů v rámci mezipředmětových vztahů humanitních oborů - český jazyk, dějepis a latinský jazyk

Základní údaje o projektu: 
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/03.0013
Operační program: Vzdělání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality vzdělávání
Název výzvy: Jihomoravský kraj - Výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 1.1.
Typ projektu: grantový
Finanční objem projektu: 699.940,-- Kč
Časový harmonogram: 1. 4. 2011 - 30. 6. 2012 
Cílová skupina: Studenti Gymnázia Rájec-Jestřebí a jejich vyučující

Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšení zájmu o výuku latinského jazyka a vytvoření mezipředmětových vazeb s českým jazykem a literaturou a dějepisem. Práce na čítance bude směřovat k úzké spolupráci se studenty a k rozvíjení hlavních klíčových kompetencí. U studentů bude rozvíjet požadovaný kritický přístup k textu a schopnosti jeho rozboru a tím naplní kompetenci k řešení problémů a kompetenci k učení. Při spolupráci se studenty se bude přihlížet i k jejich pohledu a názoru na jednotlivé texty vznikající čítanky a tím se u nich podpoří schopnost efektivního vyjádření svého názoru v souvislosti s kompetencí komunikativní. Aktivní spolupráce studentů při stanovování a dosahování společného cíle při práci s texty rozvíjí požadovanou kompetenci sociální a personální. Práce s čítankou bude vedena tak, aby směřovala k rozšiřování poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, na kterých je vystavěna evropská civilizace, jejíž antická i středověká vzdělanost měla svůj základ právě v latinském jazyce a tím bude naplněna i kompetence občanská. V rámci komunikace se studenty při vzniku a výběru textů do latinské čítanky budou mladí lidé rozvíjet svůj osobní i odborný potenciál, vlastní iniciativu a tvořivost tak, jak je požadováno v kompetenci k podnikavosti. Již v prvním roce projektu dojde k vytvoření čítanky nebo její části a bude zajištěna její propagace a již v tomto roce bude probíhat výuka podle postupně dokončovaných částí. Po dobu vytváření čítanky budou texty dány k posouzení vyučujícím latinského jazyka na gymnáziích v regionu. Výstupem projektu bude nově vytvořená publikace Latinská čítanka a dojde k inovaci školního vzdělávacího programu.

Stručný obsah projektu:    
Cílem projektu je zvýšení zájmu o výuku latinského jazyka a vytvoření mezipředmětových vazeb s českým jazykem a literaturou a dějepisem. Připravovaná publikace umožní procvičování gramatiky, poznávání latinské kultury prostřednictvím různých literárních děl, navázat a prohloubit poznatky získané v hodinách literatury a dějepisu. Na vytvoření se bude podílet tým vyučujících těchto předmětů. Čítanka se zaměří především na to, aby ke čtení latinských textů mohli studenti přistoupit co nejdříve, motivovat je a zvýšit tak atraktivitu předmětu. Současně s tímto dojde k posílení mezipředmětových vztahů a ke konfrontaci poznatků získaných v češtině a dějepisu. Výstupem projektu bude již uvedená Latinská čítanka v tištěné i v elektronické podobě. Celá práce na projektu směřuje k úzké spolupráci se studenty a k rozvíjení hlavních klíčových kompetencí. Čítanka je určena především studentům gymnázií, ale mohou ji využít i další studenti latiny na středních školách, kteří tvoří cílovou skupinu.

Klíčové aktivity projektu:
1. Výběr materiálu s ohledem na mezipředmětové vazby a vlastní tvorba čítanky
2. Konzultace s relevantními subjekty

Přínos pro cílovou skupinu:
Přínosem pro studenty bude kvalitnější příprava ke studiu na vysokých školách. Povede k lepšímu pochopení jazyka a kultury, na jejímž odkazu staví celá naše západní civilizace. U jednotlivých ukázek se objeví krátký úvod seznamující čtenáře s autorem a hlavními myšlenkami díla. Výběr textů bude přizpůsoben tak, aby jednotlivé gramatické jevy, které budou v hodinách probírány, bylo možné procvičit na originálním textu. Studenti by tak mohli ihned v praxi využít a ověřit si teoretické vědomosti získané při výuce. Rozborem textů by navíc pronikli hlouběji do struktury jazyka a mohli s ním do budoucna snáze pracovat. Za vlastním textem bude vždy následovat malý slovníček, kde budou také zachyceny obtížnější gramatické jevy. U středověkých a novověkých ukázek budou studenti upozorněni na jazykové odlišnosti latiny v těchto obdobích oproti latině klasické. Při výběru textů by se bral ohled především na to, aby se zde objevily ukázky různé obtížnosti. To by umožnilo používat čítanku již v prvních měsících výuky latiny. Od jednodušších textů by postupně studenti přecházeli k obtížnějším a využívali by tak tuto práci během celého studia latiny.

Jedním z výstupů projektu je Latinská čítanka - obálkatext čítanky
Zájemci o Latinskou čítanku se mohou obrátit na vedení školy na telefonu 516 432 181 nebo e-mailem kancelar@gymnaziumrajec.cz

Číslo výběrového řízení a název Dokumentace Výsledek

VŘ 27/11 
- dodávka výpočetní a didaktické techniky

Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1
Příloha č. 2
 výběrové řízení zrušeno
VŘ 36/11 
- dodávka výpočetní a didaktické techniky

Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1
Příloha č. 2
- Doplňující informace

 Výsledek výběrového řízení

 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.