Historie gymnázia | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Stručná historie gymnázia

1992/1993 

 • v roce 1992 vzniká myšlenka na založení gymnázia, zakladatelkou je paní Mgr. Jitka Taussiková
 • čas hledání budovy, čas informativních cest po školách v České republice i v zahraničí, čas úředního zařizování a formování pedagogického sboru

1993/1994 

 • vše začíná přestavbou toalet v budově, kterou se podařilo najít právě v Rájci-Jestřebí, škola zde vzniká jen díky pochopení tehdejší městské rady v čele se starostou Aloisem Dobešem
 • škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR se studijním oborem osmileté gymnázium
 • 1. 9. 1993 nastoupili první studenti do čtyř tříd (prima, sekunda, tercie, kvarta) školy, kterou jsme pojmenovali Soukromé osmileté gymnázium
 • 2. 5. 1994 byla zřízena Rada školy ve smyslu zákona č. 564/90 Sb.
 • v rámci spolupráce s agenturou Tempus k nám zavítali belgičtí učitelé Egide Waer a Daniel Jaques
 • škola pořádala okresní kolo biologické olympiády

1994/1995 

 • dokončena rekonstrukce prvního a druhého nadzemního podlaží
 • zahájeno jednání s představiteli města o úpravách vnějšího vzhledu budovy: cílem je zachování historického rázu a charakteru školy vzhledem k ostatním budovám v Rájci-Jestřebí
 • zahájili jsme přestavbu školního dvora na sportovní areál
 • první výukový pobyt studentů v anglickém městě Hastings
 • beseda s básníkem Jiřím Žáčkem
 • pod vedením Věry Škápíkové nastudovali primáni divadelní pohádku Kouzelná dvířka (podle Aloise Mikulky)
 • stabilizace provozu školy, upevňování celoškolní koncepce, tvorba hodnoticího systému, výukových schémat (škola v přírodě) a realizace jiných pedagogických i nepedagogických námětů a plánů

1995/1996

 • na náklady města byla opravena fasáda (starorůžová) a rekonstruována kotelna
 • návštěva Jiřího Dientsbiera
 • první reprezentační ples gymnázia

1996/1997

 • 11. 9. 1996 byla škola v souladu se zákonem přeměněna na obecně prospěšnou společnost s názvem Soukromé osmileté gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.
 • v závěrech z inspekce ze dnů 4., 5. a 9. 12. 1996 se uvádí: „Ze sledovaných vyučovacích hodin lze průběh a výsledky výchovně vzdělávacího procesu hodnotit jako nadprůměrné.“

1997/1998

 • změna zařazení do sítě škol MŠMT ČR: rozšíření studijních oborů o čtyřleté gymnázium
 • první maturity v historii školy i v historii města, předsedkyní maturitní komise byla paní RNDr. Eva Pomykalová
 • na škole působí americký lektor Paul Barker
 • studenti vydávají časopis poezie Druhá strana a Almanach poezie a prózy
 • poprvé byla udělena Cena starosty města Rájec-Jestřebí (za vzornou reprezentaci města a studijní výsledky) spojená s finanční odměnou, cenu získala Petra Vašková

1998/1999

 • zahájení studia prvních studentů čtyřletého gymnázia
 • ve spolupráci s Charitou Blansko škola zajistila pravidelnou docházku psychologa, „školního kmotra“, který pomáhá řešit problémy studentům, případně jejich rodičům
 • škola pořádala okresní kolo zeměpisné olympiády

1999/2000

 • rekonstrukce školní jídelny a dokončení vnitřní rekonstrukce školní laboratoře
 • oktaváni nastudovali cimrmanovskou hru Vyšetřování ztráty třídní knihy a s velkým úspěchem ji zahráli mimo jiné i školním inspektorům
 • vytvoření webových stránek školy

2000/2001

 • změna názvu školy na Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. z důvodu rozšíření studijní nabídky o obor Technické lyceum
 • změna zařazení do sítě škol MŠMT ČR: rozšíření studijních oborů o čtyřletý obor Technické lyceum a šestileté gymnázium
 • založení Sportovního klubu mládeže gymnázia Rájec-Jestřebí, jako první byl založen oddíl triatlonu (Triangle Tri Team)

2001/2002

 • škola získává první grant v evropském mezinárodním programu SOCRATES, začíná realizace projektu Wake up, open your minds and develop for life
 • zahájeno jednání s představiteli města o přístavbě prostor, které by sloužily jako specializované jazykové učebny
 • poprvé se uskutečnily maturity současně v osmiletém i čtyřletém oboru gymnázia

2002/2003

 • zahájení studia prvních studentů v šestiletém studijním oboru
 • vybudování počítačové učebny v rámci projektu Internet do škol
 • v Rimavské Sobotě se uskutečnila kontaktní schůzka v programu SOCRATES
 • vybudování posilovny v areálu školy
 • rekonstrukce školního klubu ve sklepních prostorách

2003/2004

 • proběhly partnerské schůzky účastníků projektu v programu SOCRATES ve Španělsku a v Itálii
 • vznikl kalendář „Stromy“ na rok 2004 na základě výstavy fotografií a textů studentů Putování za starými a památnými stromy
 • v areálu školního dvora byla vysazena lípa u příležitosti 10. výročí založení školy
 • byla vybudována přístavba školní šatny
 • je vydán výroční almanach poezie a prózy 1993–2003 a almanach k 10. výročí školy

2004/2005

 • závěrečný rok prací na projektu v programu SOCRATES – partnerské schůzky proběhly na Slovensku a ve Španělsku
 • studenti a absolventi sehráli pro veřejnost tři cimrmanovská divadelní představení (Dlouhý, Široký a KrátkozrakýZáskok; Vyšetřování ztráty třídní knihy)
 • proběhl 1. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem vyhlášené Městským úřadem v Rájci-Jestřebí ve spolupráci s naší školou (Iva Tomková, Mgr. Markéta Machová)
 • studenti a pedagogové se podílejí na akci Rájecké kulturní léto

2005/2006

 • v rámci programu Do světa! vyhlášeného Jihomoravským krajem byl podán projekt „Z Česka do Španěl“ a byl schválen
 • výroční cenou Nadace Veronica byl oceněn kalendář „Stromy“
 • studenti školy vystoupili s pásmem koled při rozsvěcení Vánočního stromu v Rájci-Jestřebí
 • proběhl 2. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem

2006/2007

 • uskutečnil se zájezd do Španělska v rámci schváleného projektu „Z Česka do Španěl"
 • Nadace Veronica přispěla částkou 10.000 Kč na projekt Natura – škola v mé zahradě
 • zahájena práce na dvouletém projektu v rámci SIPVZ – Alternativní hodnoticí systém
 • proběhl 3. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem
 • byl uspořádán výukový pobyt v anglickém městě Torquay

2007/2008

 • uskutečnil se zájezd do Švédska a Norska v rámci schváleného projektu „Dobýváme Skandinávii i jazykovými prostředky“
 • Nadace Veronica přispěla částkou 7.000 Kč na projekt Propagace ekologické výchovy a ochrany přírody
 • zahájena práce na dvouletém projektu partnerství škol v rámci programu COMENIUS – SOCRATES s názvem „Heute wie einst lange her“ ve spolupráci s litevskou školou z města Biržai
 • proběhl 4. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem
 • byl uspořádán pětidenní zájezd do Paříže
 • v tomto školním roce poprvé maturovali studenti šestiletého studijního cyklu gymnázia
 • studenti 1. ročníku a primy se zúčastnili prvního adaptačního kurzu
 • je vydán Výroční almanach poezie a prózy 1993–2008 u příležitosti 15. výročí založení školy
 • informace o alternativním hodnotícím systému školy byly předány do publikace Příklady dobré praxe (Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2008)
 • Jiří Koumar přednášel na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně o našem alternativním systému hodnocení
 • studenti školy vystoupili s představením Kytice při příležitosti otevření kulturního sálu v Rájci-Jestřebí

2008/09

 • v září proběhly oslavy u příležitosti 15. výročí založení školy
 • závěrečným rokem probíhala práce na dvouletém projektu partnerství škol v rámci programu COMENIUS – SOCRATES s názvem „Heute wie einst lange her“ ve spolupráci s litevskou školou z města Biržai
 • škola obdržela dotace na projekty v rámci programů Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji a Preventivní programy škol 2009 vyhlášených Jihomoravským krajem
 • škole byl dále schválen projekt „Poznávání britského systému školství v praxi“
 • škola získala od Nadace Veronica dotaci na projekt Obdivuhodný svět rostlin, v rámci tohoto projektu vznikla výstava pro veřejnost
 • škole byly schváleny dva projekty v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: „Alternativní systém hodnocení klíčových kompetencí žáků Gymnázia Rájec-Jestřebí“ a „Klíčové kompetence studentů přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí“, jejich realizace byla zahájena v březnu 2009
 • byl vydán almanach k 15. výročí založení školy
 • proběhl 5. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem
 • školu navštívil francouzský učitel Jean Cassou, Mgr. Kateřina Pernicová výměnou navštívila školu ve francouzském Pau

2009/10

 • díky eTwinningové spolupráci se školou v Lerwicku se uskutečnil výjezd 9 studentů šestiletého studijního cyklu na Shetlandské ostrovy
 • byla uspořádána výstava Generační setkávání – fotografie místního rodáka pana Fránka doplněná o literární texty studentů
 • proběhla akce S rájeckým gymnáziem kolmo na Kilimandžáro, která vyvrcholila závěrečným čtyřiadvacetihodinovým štafetovým závodem na ergometrech
 • proběhl 6. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem
 • Jiří Koumar přednášel na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Univerzitě Palackého v Olomouci o alternativním systému hodnocení

2010/11

 • od dubna byla zahájena realizace dvou projektů v rámci OP VK „Terénní výuka k environmentální výchově“ a „Inovační přístup k aktivizaci studentů v rámci mezipředmětových vztahů humanitních oborů – český jazyk, dějepis a latinský jazyk“
 • na škole působil od září do prosince 2009 zahraniční asistent v rámci projektu NAEP
 • škole byl schválen multilaterální projekt ve spolupráci se školami z Francie, Švédska, Finska, Holandska a Německa s názvem Maths: a universal language and a passport to the surrounding world
 • byla uspořádána výstava Putování za skalními útvary a geologickou minulostí Země
 • škola uspořádala Přebor města v cross-country horských kolKing-pong open turnaj ve stolním tenise a turnaj v severské hře kubb s názvem Den s kubbem 
 • proběhl 7. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem
 • studentka školy Anna Skotáková (kvarta) byla vybrána v rámci projektu Otevřená věda ke stáži na Astronomickém ústavu Akademie věd v Ondřejově; podílela se na projektu s názvem Solární energie a její využití, článek o tomto projektu jí byl zveřejněn v odborném časopise Alternativní energie
 • Jiří Koumar přednášel na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně o alternativním systému hodnocení, společně s doc PaedDr. E. Hofmann z Pedagogické fakulty MU Brno vytvořili prezentaci o alternativním systému hodnocení na 22. sjezd České geografické společnosti v Ostravě

2011/12

 • v květnu byla zahájena realizace projektu v rámci OP VK „Experimentální učebna pro výuku přírodovědných předmětů“
 • druhým rokem pokračoval druhým rokem multilaterální projekt ve spolupráci se školami z Francie, Švédska, Finska, Holandska a Německa s názvem Maths: a universal language and a passport to the surrounding world
 • byla předložena žádost NAEP – Comenius – individuální mobilita žáků. Díky této schválené žádosti bude od září 2012 tři měsíce bezplatně studovat studentka naší školy na francouzské škole v městě Pau.
 • škole byl schválen příspěvek na projekt „Poznejme se osobně“ v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa! 2012
 • byla uspořádána výstava Druhé putování za skalními útvary a geologickou minulostí Země
 • škola uspořádala 3. ročník Přeboru města v cross-country horských kol a 2. ročník turnaje v severské hře kubb s názvem Den s kubbem 
 • proběhl 8. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem

2012/13

 • v červnu proběhly oslavy 20. výročí založení školy
 • od února 2013 se změnil název školy s ohledem na připravovanou mateřskou školku
 • v květnu byla zahájena realizace projektu v rámci OP VK „Experimentální učebna pro výuku přírodovědných předmětů“ a v únoru realizace projektu „Literární a dokumentová gramotnost – praktikum“
 • probíhala realizace projektu v rámci Výzvy Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách – IP oblasti podpory 1.5 – unit costs, tzv. šablon
 • v červnu 2013 byl ukončen multilaterální projekt ve spolupráci se školami z Francie, Švédska, Finska, Holandska a Německa s názvem Maths: a universal language and a passport to the surrounding world
 • byl schválen nový multilaterální projekt Comenius ve spolupráci se školami z Francie, Finska, Německa, Itálie a Španělska s názvem Sciences and arts: improving the link
 • díky programu Comenius – individuální mobilita žáků od září 2012 tři měsíce bezplatně studovala Silvie Vávrová (kvinta) na francouzské škole v městě Pau
 • pro příští školní rok byla předložena žádost, která byla schválena – díky ní budou v programu Comenius – individuální mobilita žáků od prosince do března 2014 studovat dva studenti ve finském města Saloinen/Raahe
 • proběhl výjezd studentů do Velké Británii prostřednictvím projektu „Poznejme se osobně“ financovaným z dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa! 2012
 • byla uspořádána výstava výtvarných prací s názvem Tvořivost
 • škola uspořádala 4. ročník Přeboru města v cross-country horských kol a 3. ročník turnaje v severské hře kubb s názvem Den s kubbem 
 • proběhl 9. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem 

2013/14

 • od prosince 2013 se změnil název na Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.
 • probíhala realizace projektu v rámci Výzvy Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách – IP oblasti podpory 1.5 – unit costs, tzv. šablon
 • byl zahájen multilaterální projekt Comenius ve spolupráci se školami z Francie, Finska, Německa, Itálie a Španělska s názvem Sciences and arts: improving the link 
 • díky programu Comenius – individuální mobilita žáků od prosince 2013 tři měsíce bezplatně studovali Ondřej Míča a Adam Pernica (1. ročník) na finské škole v městě Saloinen/Raahe
 • škola byla partnerem města Rájec-Jestřebí v projektu v rámci programu Comenius – Regio – spolupráce s litevským městem Biržai
 • proběhl výjezd studentů do Francie do partnerské školy v Les Fins
 • vyučující přírodovědných předmětů organizovali a vystoupili na Krajském setkání metodiků – biologie v Brně
 • byla uspořádána výstava výtvarných prací s názvem Variace
 • škola uspořádala 5. ročník Přeboru města v cross-country horských kol
 • proběhl 10. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem

2014/15

 • začala realizace projektu „Didaktika pro kyberprostor“ a „Čteme, píšeme, cestujeme.“
 • školu navštívila skupina studentů z partnerské školy ve francouzském Les Fins
 • zástupci naší školy se zúčastnili přípravné schůzky projektu Erasmus+ na gymnáziu ve slovenském Tvrdošíně
 • škola uspořádala 6. ročník Přeboru města v cross-country horských kol
 • proběhl 11. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem
 • škola spoluorganizovala Víkend netradičních sportů 
 • škola pořádala okresní kola olympiád ze zeměpisu a fyziky
 • škola uspořádala výukový pobyt ve Velké Británii v Barnstaple
 • na škole proběhl Anglický týden – celodenní výuka rodilými mluvčími

2015/16

 • probíhala realizace projektů v rámci OP VK „Čteme, píšeme, cestujeme." a „Vzděláváme se v jazycích“
 • byly zahájeny práce na multilaterálním projektu Erasmus+ ve spolupráci se školami z Francie a Slovenska s názvem Let´s Walk and Learn – Education via Tourist paths in Europe
 • vyučující školy zapojení do projektu Erasmus+ se zúčastnili partnerské schůzky ve Francii
 • proběhla návštěva partnerské školy ve francouzském Les Fins spojená s návštěvou Švýcarska
 • proběhl 12. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem
 • škola pořádala okresní kolo olympiády z fyziky
 • škola získala certifikát eTwinning Label za projekt Ecriture collaborative d'un ejournal realizovaný s francouzskou školou

2016/17

 • byly zahájeny práce na projektech Erasmus+: ve spolupráci se školami z Německa, Francie a Španělska s názvem Science beyond the classroom: undiscovered occupational areas a ve spolupráci s městy, školami a sportovními kluby z Litvy a Slovenska s názvem Sportujme, spolupracujme a vzdělávejme se
 • pokračovala realizace projektu Erasmus+ ve spolupráci se školami z Francie a Slovenska s názvem Let´s Walk and Learn – Education via Tourist paths in Europe
 • škola se stala partnerem Masarykovy univerzity v projektu Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí
 • proběhl 13. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem 
 • proběhl 7. ročník Přeboru města v cross-country horských kol
 • pro žáky byl uspořádán zájezd do New Yorku a Barcelony

2017/18

 • pokračovala realizace projektu Erasmus+: ve spolupráci se školami z Německa, Francie a Španělska s názvem Science beyond the classroom: undiscovered occupational areas a ve spolupráci s městy, školami a sportovními kluby z Litvy a Slovenska s názvem Sportujme, spolupracujme a vzdělávejme se a ve spolupráci se školami z Francie a Slovenska s názvem Let´s Walk and Learn – Education via Tourist paths in Europeí
 • začala realizaci projektu Erasmus+ KA1 s názvem Profesní rozvoj zaměstnanců školy - proběhlo stínování vedení školy na Slovensku a jazykové kurzy pro vyučující na Maltě a v Rakousku
 • byl zahájen projekt v rámci "šablon pro SŠ" s názvem Podpora speciálních vzdělávacích potřeb pedagogů i žáků Gymnázia Rájec-Jestřebí
 • v rámci projektu IROP s názvem  Podpora výuky přírodních věd a cizích jazyků na Gymnáziu Rájec-Jestřebí, o. p. s. probíhaly práce na půdní vestavbě gymnázia
 • proběhl 14. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem 
 • proběhl 8. ročník Přeboru města v cross-country horských kol
 • v rámci projektu Sportujme, splupracujme a vzdělávejme se škola tři zorganizovala mezinárodní závody na ergometrech jak pro studenty školy, tak pro širokou veřejnost

2018/19

 • byla zahájena realizace projektu Erasmus+ Minimalismus: Is simplifying the way for our planet? ve spolupráci se školami z Německa, Francie a Španělska 
 • pokračovala realizaci projektu Erasmus+ KA1 s názvem Profesní rozvoj zaměstnanců školy - proběhlo stínování vedení školy ve Španělsku a jazykový kurzy pro vyučující ve Velké Británii
 • pokračovala realizace  projektu v rámci "šablon pro SŠ" s názvem Podpora speciálních vzdělávacích potřeb pedagogů i žáků Gymnázia Rájec-Jestřebí
 • byly dány do užívání nově vybudované učebny v půdní vestavbě v rámci projektu IROP s názvem  Podpora výuky přírodních věd a cizích jazyků na Gymnáziu Rájec-Jestřebí, o. p. s.
 • škola uspořádala oslavy 25. výročí založení školy
 • na škole proběhly kontroly ČŠI a NKÚ
 • škola zorganizovala výukový pobyt ve Velké Británii (Barnstaple)
 • proběhl 15. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem 
 • proběhl 9. ročník Přeboru města v cross-country horských kol
 • škola spolupracovala se ZŠ Trutnov na projektu Čersvý vítr z hor

2019/20

 • školní rok byl výrazně ovlivněn pandemií a uzavřením škol, díky čemuž se neuskutečnila celá řada plánovaných akcí a zahraničních výjezdů
 • pokračovala realizace projektu Erasmus+ Minimalismus: Is simplifying the way for our planet? ve spolupráci se školami z Německa, Francie a Španělska 
 • byla zahájena realizace projektu Eramsus+ Zimní sporty a aktivní životní styl ve spolupráci se školami ze Slovenska, Litvy a Finska a sportovními kluby ze Slovenska a Litvy
 • byla zahájena realizace projektu Erasmus+ Nationalität und Identität als Zukunfsaufgabe Europas auf der Grundlage gemeinsamer Geschichte und Verantwortung ve spolupráci se školami z Německa, Maďarska a Slovenska
 • byla zahájena realizace projektu v rámci "šablon II. pro SŠ" s názvem Podpora vzdělávacích potřeb pedagogů i žáků Gymnázia Rájec-Jestřebí
 • škola se zapojila do Vzdělávacího programu paměťových institucí do škol
 • proběhl 16. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem 
 • proběhl 10. ročník Přeboru města v cross-country horských kol

2020/21

 • školní rok byl opět výrazně ovlivněn pandemií a uzavřením škol, díky čemuž se neuskutečnila celá řada plánovaných akcí a zahraničních výjezdů
 • pokračovala realizace projektu Erasmus+ Minimalismus: Is simplifying the way for our planet? ve spolupráci se školami z Německa, Francie a Španělska 
 • pokračovala realizace projektu Eramsus+ Zimní sporty a aktivní životní styl ve spolupráci se školami ze Slovenska, Litvy a Finska a sportovními kluby ze Slovenska a Litvy
 • pokračovala realizace projektu Erasmus+ Nationalität und Identität als Zukunfsaufgabe Europas auf der Grundlage gemeinsamer Geschichte und Verantwortung ve spolupráci se školami z Německa, Maďarska a Slovenska
 • pokračovala realiazce projektu  projektu v rámci "šablon II. pro SŠ" s názvem Podpora vzdělávacích potřeb pedagogů i žáků Gymnázia Rájec-Jestřebí
 • proběhl 17. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem 

2021/22

 • pokračovala realizace projektu Eramsus+ Zimní sporty a aktivní životní styl ve spolupráci se školami ze Slovenska, Litvy a Finska a sportovními kluby ze Slovenska a Litvy - projekt musel být prodloužen z důvodu covidu
 • pokračovala realizace projektu Erasmus+ Nationalität und Identität als Zukunfsaufgabe Europas auf der Grundlage gemeinsamer Geschichte und Verantwortung ve spolupráci se školami z Německa, Maďarska a Slovenska - projekt musel být prodloužen z důvodu covidu
 • od března 2022 na škole studovali dva studenti z Ukrajiny se statusem uprchlíka
 • škola zorganizovala výukový pobyt ve Velké Británii (Barnstaple)
 • škola neformálně spolupracovala s francouzskou školou Lycée Louis Barthou v Pau. Žáci natáčeli zábavně-vzdělávací videa v anglickém jazyce, měli videokonferenci  a řešili přírodovědné úkoly zpracované jako únikové hry
 • daném školním roce byla ukončena realizce projektu v rámci "šablon II. pro SŠ" s názvem Podpora vzdělávacích potřeb pedagogů i žáků Gymnázia Rájec-Jestřebí
 • proběhl 18. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem

2022/23

 • v září byla ukončena realizace projektu Eramsus+ Zimní sporty a aktivní životní styl ve spolupráci se školami ze Slovenska, Litvy a Finska a sportovními kluby ze Slovenska a Litvy - projekt musel být prodloužen z důvodu covidu
 • byla zahájena realizace projektu Regionální identita a povědomí v kontextu transevropského procesu integrace ve spolupráci se školami z Německa, Slovenska a Maďarska
 • byla zahájena realizace projektu v rámci programu OP JAK "šablon I"  s názvem Podpora vzdělávacích potřeb pedagogů i žáků Gymnázia Rájec-Jestřebí
 • škole byla schválena Akreditace Erasmus v oblasti školního vzdělávání
 • družstvo maturantů bylo úspěšné v celostátní Internetové matematické olympiádě
 • škola několika akcemi oslavila své 30. výročí založení (Den otevřených dveří, představení netradičních sportů,..)
 • proběhl 19. ročník literární soutěže Píši, tedy jsem

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

 • Ut placerat nunc

  15.11.2016

  Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

 • Lorem ipsum dolor sit amet

  14.11.2016

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.