Hodnoticí systém | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Hodnoticí systém

Hodnoticí systém

Škola si vytvořila vlastní hodnoticí systém, který vychází z forem hodnocení běžných ve světě.

Podkladem pro hodnocení jsou jednak písemné testy, jednak průběžné hodnocení práce žáka v hodinách a jeho domácí přípravy.

Studenti nejsou známkováni, ale bodováni. Body jsou na rozdíl od známek vždy kladnou motivací. Studenti navíc předem vědí, kdy píší test a kolik bodů dostanou za splnění zadaných úkolů a aktivit. Termíny testů i plán předepsaných aktivit jsou zveřejněny před začátkem školního roku, resp. pololetí.

Celkový výsledek – testů a aktivit dohromady – je uváděn v procentech. Procentuální hodnocení je doplněno slovním hodnocením studenta v každém předmětu. Smyslem slovního hodnocení je pomoci studentům i rodičům při odstraňování slabin nebo při rozvíjení talentu v určité oblasti.

Školní vysvědčení také umožňuje získat informaci o přesném zařazení studenta v každém jednotlivém předmětu v rámci třídy nebo skupiny. (Ukázka školního vysvědčení.)
Kromě tohoto specifického školního vysvědčení dostávají studenti v souladu se zákonem i běžné státní vysvědčení, kde je hodnocení uvedeno formou známek.

Podle inspekční zprávy z 22. 10. 1998 je systém hodnocení na škole „…nadprůměrně dobře propracovaný, má výrazně stimulující a motivující funkci, je přesný a má také mechanismy pro pozitivní ocenění i v případě neúspěchu…“

Většina prvků našeho hodnoticího systému je ve stále větší míře uplatňována i státní organizací CERMAT (Centrum pro maturitní zkoušku) při vyhodnocování výkonů u písemné a ústní části maturitní zkoušky a při přijímacích zkouškách na střední školy.

Hodnoticí testy

Hodnoticí testy pro studenty sestavuje vyučující příslušného předmětu. Testy jsou povinné jak pro učitele – musí je vytvořit a jsou za jejich formu i obsah zodpovědní – tak pro studenty – musí je absolvovat. Testy jsou zadávány 2x za pololetí ve všech předmětech s výjimkou výchov (např. Hudební výchova), vybraných seminářů (např. Společenskovědní seminář) a předmětu Osobnostní rozvoj.

Studenti mohou psát v jednom týdnu maximálně 2 testy řádného termínu. Žáci vyšších ročníků šestiletého a čtyřletého studia mohou psát 3 testy řádného termínu za týden.

Testy vyhodnocuje vyučující daného předmětu. Využívá k tomu dostupné techniky a zodpovídá za objektivní vyhodnocení. Je povinen po každém testu seznámit žáky s výsledky, předvést správné vypracování a odpovědět na všechny dotazy a připomínky žáků. Testy jsou hodnoceny procenty a na základě procentní úspěšnosti je pro každý test stanoveno pořadí ve studijní skupině. Aritmetický průměr výsledků testů tvoří polovinu celkového hodnocení.

Pokud se student bez řádné omluvy nedostaví k testu, je mu započítán výsledek 0 %.

Pokud se student nedostaví k testu v řádném termínu a je omluven, vykoná test v mimořádném termínu. Mimořádný termín testu stanoví vyučující daného předmětu.

Student má právo na jeden opravný test za pololetí z každého předmětu, pokud je „Hodnocení aktivit“ ke stanovenému datu alespoň o 20 % vyšší než výsledek řádného testu. Datum rozhodné pro vznik nároku na opravný test stanovuje s dostatečným předstihem ředitel školy. Termín pro podání žádosti o opravný test, způsob pořádání a termín jeho vykonání se řídí pokynem ředitele školy. Do celkového hodnocení se pak započítává aritmetický průměr řádného a opravného testu. Pokud se student nedostaví k opravnému testu a je řádně omluven, jeho nárok na opravný test zaniká.

Jestliže student nesouhlasí se způsobem vyhodnocení testu či má k němu jiné vážné výhrady, může se (zletilý sám, nezletilý přes zákonného zástupce) do jednoho týdne od obdržení výsledků písemně obrátit na ředitele školy, který s konečnou platností rozhodne.

Testy, případně jiné důležité písemné práce, vyučující uschovávají po dobu, během které se klasifikace studenta určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci studenta (zletilý student) odvolat. V případě studentů s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do data klasifikace. Opravené písemné práce mohou být ve škole na požádání předloženy také zákonným zástupcům daného studenta.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.