Maturita nově | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Maturita 2021

 MŠMT rozhodlo, že v roce 2021 se nebudou konat písemné práce z českého jazyka a cizího jazyka.

Společná část Profilová část
Povinné předměty: forma: Povinné předměty: forma:
1. Český jazyk a literatura DT 1. Český jazyk a literatura PP + UZ

2. Cizí jazyk nebo

    Matematika

DT 2. Cizí jazyk 
(pokud si tento předmět zvolil ve společné části)
PP + UZ
Nepovinné předměty: Dva další předměty z nabídky, kterou stanoví ředitel školy  
výběr až dvou předmětů z nabídky:   Nepovinné předměty:  
Cizí jazyk DT Výběr nejvýše dvou zkoušek z nabídky stanovené ředitelem školy  
Matematika DT  
Matematika rozšiřující DT Vysvětlivky: DT - didaktický test, PP - písemná práce, UZ - ústní zkouška

 • Zkoušky společné části a zkoušky konané formou ústní zkoušky v profilové části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělání
 • Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně
 • Ředitel školy určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové části podle rámcového a školního vzdělávacího programu
 • Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem (tzv. "nahrazující zkouška z cizího jazyka"). Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejnilo ministerstvo nejpozději do 31. března 2020. Totéž může ředitel stanovit pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději 31. března; součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
 • Žák podává přihlášku k matuitě řediteli školy, a  to nejpozději do 1. prosince 2020

Termíny maturitní zkoušky

 • Didaktické testy: od 2. května do 15. května
 • Zkoušky profilové části maturitní části: 16. května do 10. června
  • Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konané formou písemné práce se konají nejdříve 1. dubna
 • Konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy:

 • z českého jazyka a literatury trvá 75 minut
 • z cizího jazyka trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti
 • z matematiky trvá 120 minut
 • z matematiky rozšiřující trvá 150 minut

Profilová část maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura

Písemná práce

 • vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov
 • písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání
 • žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu
 • ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák zvolí jedno zadání.
 • zadání obsahuje: název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání
 • ředitel školy stanoví způsob záznamu vytvářeného textu (s tímto rozhodnutím seznámí žáky nejpozději dva měsíce před konáním příslušné zkoušky)

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 • ředitel školy určí nejméně 60 literárních děl; zároveň stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem
 • ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl
 • z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii stanovenými ředitelem školy žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy; nejnižší počet literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března
 • součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu
 • bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
 • v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu
 • neodevzdá-li žák do 31. března vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl

Cizí jazyk

Písemná práce

 • vytvoření souvislého textu nebo textů, jehož minimální rozsah je 200 slov
 • písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání
 • žák má možnost použít překladový slovník
 • ředitel školy stanoví jedno nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než jedno zadání, žák si po zahájení zkoušky zvolí jedno zadání
 • zadání obsahuje: název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání
 • ředitel školy stanoví způsob záznamu  vytvářeného textu (s tímto rozhodnutím seznámí žáky nejpozději dva měsíce před konáním příslušné zkoušky)

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 • ředitel školy stanoví 20 až 30 témat, a to v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem
 • ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu
 • bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut
 • v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma

Zkoušky z dalších předmětů

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 • ředitel školy stanoví 20 až 30 témat, a to v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem
 • bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut
 • v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma

Další podmínky konání maturitní zkoušky

 • V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
 • V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.
 • Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout.
 • Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji nekonal. Obdobně se uznávají úspěšně vykonané části zkoušky při konání maturitní zkoušky žákem, který nemohl tuto maturitní zkoušku dokončit v řádném termínu, neboť neukončil úspěšně poslední ročník vzdělávání.
 • Žák může maturitní zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákům školy.
 • Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky řádného termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Hodnocení zkoušek

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

 • Ministerstvo zveřejní kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky do 31. března
 • Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Hranici úspěšnosti didaktických testů uvede Cermat v testových sešitech didaktických testů.
 • Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky didaktických testů zpřístupní Cermat řediteli školy nejpozději do 15. května. Nejpozději následující pracovní den je ředitel školy zpřístupní žákům, a to formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka.
 • Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně "uspěl(a)" nebo "neuspěl(a)" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti
 • Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolu slovo "nekonal(a)"

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 • Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.
 • Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li dále stanoveno jinak, a nejpozději před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise.
 • Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení podle předchozího bodu na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.
 • V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky.
 • V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.
 • Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.
 • Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle obvyklé klasifikační stupnice: 1- výborný, 2- chvalitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatečný, 5 - nedostatečný.
 • Pokud žák zkoušku nebo část zkoušky nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu slovo "nekonal(a)". 
 • Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné práce oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Pokud se písemná práce koná před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.
 • V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkouška, kterou nevykonal úspěšně.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

int(1)

Novinky

 • Ut placerat nunc

  15.11.2016

  Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

 • Lorem ipsum dolor sit amet

  14.11.2016

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.