Přijímací řízení | Gymnázium Rájec-Jestřebí

Obecné informace

Informace pro další kola pro čtyřletý studijní obor:
Správní rada rozhodla, že vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu pro čtyřletý studijní obor se od školního roku 2020/21 zpoplatňuje částkou 2.000,- Kč, která se u uchazečů, kteří skutečně nastoupí, odečte od školného.

Žákům ze sedmých tříd ZŠ nabízíme šestiletý studijní obor 79-41-K/61 Gymnázium (ke studiu se mohou hlásit i zájemci ze sekundy osmiletých gymnázií).

Žákům z devátých tříd ZŠ nabízíme čtyřletý studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium.

Přihlášku ke studiu můžete předat v kanceláři školy nebo odeslat poštou na adresu gymnázia (Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s., Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí). Zde je ke stažení přihláška ke studiu šestiletého studijního oboru (v excelu)  nebo  ke studiu šestiletého studijního oboru (v PDF) (kód: 79-41-K/61) a zde ke studiu čtyřletého studijního oboru (v excelu) nebo  ke studiu čtyřletého studijního oboru (v PDF) (kód: 79-41-K/41).

Uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat maximálně dvě přihlášky.

Uchazeč se může hlásit i do dalších kol přijímacího řízení, pokud budou vyhlášena. Do dalších kol přijímacího řízení není omezen počet přihlášek a přihláška nemusí být podepsána ředitelem základní školy, v tom případě musí být doloženy ověřené kopie vysvědčení.

Termín podání přihlášky – obvykle k 1. březnu daného roku.

Pro studium oboru gymnázium se nevyžaduje na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude školou zveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy, a to 19. 5. 2021. Okamžikem zveřejněním výsledků začíná desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku uchazečem řediteli školy. Zápisový lístek může základní škola vydat až do 30. 4. 2021.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno školou při odevzdání zápisového lístku, pokud nebude dohodnuto jinak.

Uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení, se stává řádným studentem školy po podepsání Dohody o studiu uzavřené mezi ředitelem gymnázia a zákonným zástupcem studenta.

Aktuální přijímací řízení: 2021

Uchazeč je povinen dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  čj. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 předložit škole před konáním zkoušky potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, provedených na škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech.

Toto potvrzení může být nahrazeno také dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-Cov-2 neuplynulo více než 90 dní, dále dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dni, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.

Na šestiletý studijní obor (pro žáky ze 7. tříd) máme ještě 5 volných míst.

Pro školní rok 2021/22 budeme otevírat 1 třídu čtyřletého a 1 třídu šestiletého studia.

Přijímací řízení pro přijetí od školního roku 2021/2022 bude probíhat v souladu s platnou legislativou. U čtyřletého oboru se nekoná jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška. U šestletého studijního oboru se musí konat jednotná přijímací zkouška. 

Termíny jednotné přijímací zkoušky byly MŠMT stanoveny následovně:

1. termín jednotné zkoušky pro 6letý obor - 5. 5. 2021

2. termín jednotné zkoušky pro 6letý obor - 6. 5. 2021

1. náhradní termín - 2. 6. 2021

2. náhradní termín - 3. 6. 2021

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce (šestiletý obor) bude uchazečům zaslána nejpozději 21. 4. 2021. 

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřletý obor gymnázia  a pro šestiletý obor gymnázia

Zjednodušeně: žáci z 9. tříd budou přijímáni na základě výsledků ze ZŠ a účasti v soutěžích, žáci ze 7. tříd budou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky, výsledků ze ZŠ a účasti v soutěžích.

Na základě těchto výsledků bude sestaveno pořadí uchazečů; do čtyřletého oboru gymnázia bude přijato 24 žáků a do šestiletého oboru gymnázia také 24 žáků.

Průběh přijímacích zkoušek bude probíhat v souladu s Vyhláškou o přijímacím řízení, případně dalšími Opatřeními obecné povahy, které MŠMT vydá.

Doplňující informace

Na rozpis časů jednotlivých vyučovacích hodin se můžete podívat zde


Z rozhodnutí správní rady činí školné od školního roku 2018/19  pro studenty čtyřletého oboru a vyššího stupně šestiletého oboru 12 000 Kč za školní rok. Pro studenty nižšího stupně gymnázia je školné ve výši  6 000  Kč.

Rodiče mohou požádat o snížení školného v případě přijetí sourozence již studujícího studenta po dobu jeho studia. Rodiče mohou požádat o snížení školného nebo osvobození od placení školného při zhoršení finanční situace rodiny, např. při ztrátě zaměstnání. Žádost posuzuje Správní rada.

V případě vašeho zájmu můžete po předchozí domluvě s vedením školy (tel. 516 432 181 nebo 603 588 369) naši školu individuálně navštívit.

Ředitel školy může přijmout uchazeče i do vyššího než prvního ročníku vzdělávání. Ředitel může stanovit jako podmínku pro přijetí vykonání zkoušky a určit ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

Ředitel školy také rozhoduje o přestupu studenta z jiné střední školy, může stanovit rozdílovou zkoušku a určit obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žádost o přestup je nutno podat písemně.

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení  ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Vývoj úspěšnosti při přijímacích zkouškách na VŠ za posledních 10 let

rok

třída

    počet přijatých v %

    počet absolventů

    z toho přihlášených na VŠ

    z toho přijatých

2020

sexta 89,5 %

21

19 17

2019

4. ročník 92,6 %

28

27 25

2018

sexta 90,5 %

29

21 19

2017

4. ročník  96,4 %

29

 28  27

2016

4. ročník

70 %

20

20

14

2015

4. ročník

72 %

25

25

18

2014

sexta

73,9 %

23

23

17

2013

sexta

88,9 % 

20 

18 

16 

2013

4. ročník

 78,95 %

19 

19 

15 

2012 

sexta

94,7 % 

20 

19 

18 

2012

4. ročník

 69,6 %

24 

23 

16 

2011

sexta

80,9 %

23

21

17

2011

4. ročník

77,3 %

23

22

17

2010

4. ročník

 84,2 %

19 

19 

16 

2010

sexta

 75 %

13

12

2009

4. ročník

90,9 %

22

22

20

2009

sexta

85,7 %

23

21

18

2008

sexta

87,5 %

24

24

21

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

---sociální sítě---

.

--- infopanel ----

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Komenského 240

679 02 Rájec-Jestřebí

T +420 516 432 181, +420 603 588 369

E kancelar@gymnaziumrajec.cz

---panel edupage---

---panel kalendář---

---panel fotoarchív---

---panel moodle---

Novinky

  • Ut placerat nunc

    15.11.2016

    Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. Nam arcu magna, pulvinar ut sagittis vel, convallis quis nisi

  • Lorem ipsum dolor sit amet

    14.11.2016

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.

Duis risus est

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.